İş Ekipmanı Nedir ?

İş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği; “İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı ifade eder” yönetmelikte periyodik kontrole tabi iş ekipmanları dört ana grupta toplanmıştır. İş Ekipmanları yönetmelik kapsamında birkaç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Ek III Madde 2.1 Kaldırma Ekipmanları, Ek III Madde 2.2 Basınçlı Kaplar, Ek III Madde 2.3 Tesisatlar, Ek III Madde 2.4 Tezgahlar.

Periyodik Kontrol Nedir ?

İş ekipmanlarının, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve güvenlik Şartları Yönetmeliğinde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine periyodik kontrol denir.

Neden Periyodik Kontrol Yaptırılmalıdır ?

İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi ve tehlike arz etmemesi gerekmektedir.İmalatından sonra piyasaya arz edilen ekipmanların kurulum ve çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine uygun olması gerekmektedir.Kurulum yapıldıktan sonra periyodik muayene incelemesinin ardından kullanıma alınması gerekmektedir.Düzenli olarak bakımları ve günlük, haftalık ve iş başlangıçlarında kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir.Periyodik Muayeneler kaza riskini en az seviyelere indirmek için zaruri bir ihtiyaçtır.Kazaların işletme için maddi ve manevi yükü ile beraber hukuki açıdan zararları büyük olmaktadır.İş yeri çalışma ortamındaki risklerin bertaraf edilmesi işverene aittir.(İSGKMadde 4)

Akreditasyon (A Tipi Muayene Kuruluşu Nedir) ?

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır. Muayene Akreditasyon standardı TS EN ISO/IEC 17020‘dir.

A Tipi Muayene Kuruluşu Neden Tercih Edilmelidir ?

Akreditasyon; 3. taraf olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda işyerlerine verilmek üzere düzenlenen raporların güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek ve artırmak amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair emniyet ve güven telkin eder.